Home / Frequently Asked Questions / برای بازسازی نیاز به مجوز شهرداری هست؟

اگر هنگام بازسازی در نما و مشاعات ساختمان تغییرات ایجاد بشه بله نیاز به مجوز داریم البته از نظر شهرداری برای هرنوع بازسازی نیاز به مجوز داریم،ولی در بازسازی داخلی نیازی به مجوز شهرداری نیست.درصورتی که برای انجام هرنوع تغییرات نیاز به مجوز باشه گروه ما این کارو براتون انجام میده